Перейти к основному содержимому

КУРС ТУРАЛЫ ҚЫСҚАША МӘЛІМЕТ

Тағамдық жүйе химиясы (белоктар, көмірсулар, липидтер, минералдық заттар, витаминдер және т.б.) технологиялық ағымға және осы қоспалардың бір-біріне әсерінің физика-химиялық құрамының тағамдық жүйедегі өзгерістері. Толыққанды және қалыпты жағдайда ағзаға қажетті белоктар, көмірсулар, липидтер, минералдық заттар, дәрумендермен, тағамдық қышқылдармен, сумен, ферменттермен, тағамдық және биологиялық қоспамен қамтамасыз ету. тамақ өнімдерін әзірлеудегі дәстүрлі және жаңа тағамдық жүйесінінің химиялық құрамын оңтайландыруға жүйелік тәсіл жасау.

"Тағам" курсының негізгі мақсаты технологиялық әсер етуден туындайтын химиялық және биохимиялық процесстерге сараптама жасауды, технологиялық өңдеу, сонымен қатар сақтау және тасмалдауда болатын көрсеткіштерді анықтау.

Білім алушыға қойылатын талап

Білім алушылардың ағымдық бақылаудың мақсаты оқу процесінің максималды тиімділігін қамтамасыз ету, білім алушылардың өзіндік жұмыстарын жетілдіру, оқуға және оқу пәніне қатысты олардың мотивациясын көтеру болып табылады. Білім алушылардың ағымдық бақылауы пәннің әрбір тақырыбы бойынша өткізіледі және аудиториялық және аудиториялық емес сабақтардың білімін бақылауын қамтиды.

Курс авторы

Фотография преподавателя #1

Токтамысова Айман Байбатыровна

б.ғ.к., доцент м.а. Алматы технологиялық университетінің «Тамақ өнімдерінің қауіпсіздігі және сапасы» кафедрасы. Жалпы еңбек өтілі – 21 жыл. Жарық көрген 40-тан астам ғылыми және әдістемелік жұмыстары бар. Ғылыми зерттеу бағыты «Сүт және сүт қышқылды өнімдердің сапасы мен қауіпсіздігін зерттеу» тақырыбында жүргізілген жұмыстар бойынша алынған зерттеу нәтижелерін алынған патеннтер арқылы көруге болады: «Способ производства экстракционной фосфорной кислоты.» Инновационный патент РК №26378 на изобретение. Бюл. №11, 15.11.2012 г., «Способ получения целебного продукта из кумыса» Авторское свидетельство, №75765, 06.01.2012 г., Способ производства кумыса из сухого кобыльего молока. Авторское свидетельство, №75769, 06.11.2012г., «Способ консервирования сухого кобыльего молока.», Авторское свидетельство, №75751, 06.01.2012.

Внести в список