Перейти к основному содержимому

Экономикалық саясат

КУРС ТУРАЛЫ ҚЫСҚАША МӘЛІМЕТ

Экономикалық саясат мемлекеттік реттеудің іс-шаралар жүйесінде оның әр-түрлі, мысалы, практикалық және ғылыми, жақтарын бӛліп анықтауға болады.

Теориялық жағынан бұл ұлттық экономиканың ең тиімді дамуына ықпал жасайтын жағдайларды, себептерді және іс-әрекеттерді жүйелі түрде зерттеу.

Студент міндетті:

– жекелеген экономистердің, теориялық мектептердің, ағымдар мен бағыттардың теорияларында ұсынылған экономикалық ой-пікірлер мен концепциялардың пайда болуын, дамуы мен ауысуының тарихи үрдісін білуге.

Студенттер классикалық немесе неоклассикалық, не кейнсиандық және неолибералдық сияқты теориялық ойлармен тікелей танысуға, сондай-ақ экономикалық ой-пікірлердің негізгі мектептері мен бағыттарының ӛкілдерінің шығармашылық мұраларына әртүрлі баға беру мен интерпретациялауды терең ойластыруға және анықтай алуға экономикалық ой-пікірдің даму эволюциясын қарастыруға;

- экономикалық ӛзгерістер кӛптеген басқа;

-әлеуметтік-экономикалық процестердіңӛзара байланыстарына нақты айтқанда, нарық механизмі мен мемлекет арасындағы, байланыстарға жаңаша негіз қалады. экономикалық ғылымдар ауданындағы ірі атақты экономистердің еңбектерімен таныстыруға;

- экономикалық ой-пікірлерді қалыптастыратын негізгі мектептер мен бағыттар ӛкілдерінің шығармаларына баға беруді және интерпретациялауды ойластыруға, дағдылануға.

Пәнді меңгеруге, әрі белсенді болуға құзырлы болу.

Оқытушы жайлы ақпарат

Фотография преподавателя #1

Кусаинова Сауле Букенбаевна ст.преподаватель, магистр

Алматы технологиялық университетінің «Экономика және менеджмент» кафедрасы аға оқытушысы, экономика және бизнес магистрі. Жалпы еңбек өтілі –25 жыл. Жарық көрген 30-тан астам ғылыми жұмыстары бар.

Внести в список