Перейти к основному содержимому

НФО - Модуль социально-политических знаний (KZ)

Курстың мақсаты:

Оқу пәнінің сипаттамасы: Әлеуметтік-саяси ғылымдар модулі әлеуметтану, саясаттану, психология және мәдениеттану сияқты әлеуметтік пәндердің негізгі бағыттарын қамтиды, олардың әрқайсысының өзіндік пәні, терминологиясы және зерттеу әдістері бар. Бұл ғылыми пәндер арасындағы өзара байланыс ақпараттың бірін-бірі толықтыру принциптері негізінде жүзеге асырылады; интеграциялық; осы пәндердің зерттеу тәсілдерінің әдіснамалық тұтастығы; нәтижеге бағытталған оқыту әдістемесінің ортақтығы; қалыптасқан қабілеттер ретіндегі оқыту нәтижелері типологиясының біртұтас жүйелі көрінісі. Қазіргі кезеңде қазіргі қоғамның мәселелері неғұрлым күрделі болса, соғұрлым оларды шешуде жеке тұлғаның рөлі арта түседі және оның айналасында әлеуметтік-саяси ғылымдар саласындағы білім жоқ. Әлеуметтану, саясаттану, психология және мәдениеттану өз кезегінде адами өлшемдегі кез келген құбылысты ғылыми тұрғыдан қарастыруға, оның әлеуметтік, саяси, психологиялық және мәдени даму механизмдерін және олардың салдарын көруге мүмкіндік береді.

Пәнді оқу мақсаты: Қоғамдық-саяси білім модулі бағдарламасының мақсаты – «Болашаққа көзқарас: қоғамды жаңғырту» мемлекеттік бағдарламасында айқындалған қоғамдық сананы жаңғырту міндеттерін шешу жағдайында студенттердің әлеуметтік-гуманитарлық дүниетанымын қалыптастыру. сана олашаққа көзқарас: қоғамдық сананы жаңғырту.«Сондай-ақ студенттердің әлеуметтану, саясаттану, психология және мәдениеттану ғылымдарының теориялық негіздері мен қызмет ету заңдылықтарын бастапқы жүйеленген бейнелеуін қалыптастыру, оның ерекшеліктерін көрсету, принциптерін ашу. әлеуметтiк-саяси және психологиялық-мәдени танымның әдiстемесi мен әдiстерiнiң өзара байланысы онсыз адамның қоғамда дұрыс дамуы, оның қоғамда болып жатқан оқиғаларға, оның iшiнде өз қызметiне баға беруi мүмкiн емес

Пәнді оқып үйренудің міндеттері: ғылыми психологиялық бiлiмдер негiзiн қалыптастыру; жалпы психологиялық категориялар мен ұғымдар жүйеciн оқытып үйрету;адамды ic-әрекет, таным, қарым-қатынас субьектiсi ретiнде зерттеу үшiн психологиялық бiлiмдсрдi ғылыми негiзде қолданa бiлуге дағдылар қалыптастыру.

Автор туралы

Фотография преподавателя #1

Ибраимова Жанар Кажибаевна

Жалпы еңбек өтілі – 21 жыл. Жарық көрген 70 - тен астам ғылыми және 4 оқу құралы мен әдістемелік нұсқаулықтар авторы.

Ғылыми зерттеу бағыты әлеуметтік психология және өзін-өзі тану.

Внести в список