Перейти к основному содержимому

Технохимический контроль и управление качеством на предприятиях общественного питания

Пәнді оқыту мақсаты

Шикізаттың кіріс сапасын бақылауды, жартылай фабрикаттардың өндірістік бақылауын, технологиялық процестердің параметрлерін және дайын өнім сапасын басқаруды ұйымдастыру және жүзеге асыру дағдыларын қалыптастыру.

Пән бойынша оқыту нәтижелері

- сапа көрсеткіштерінанықтауәдістерінқолданады (денситометрия, рефрактометрия, хроматография, фотоколориметрия, спектрлік анализ жәнет.б.);

- құрғақзатты, ылғалдылықтыанықтайды; белоктардың, майлардың, көмірсулардың, спирттің, күлдің, минералдықоспалар мен хлоридтердің, қышқылдардың, витаминдердіңқұрамы менсілтілікті анықтау;

- қоғамдықтамақтануөнімдерінөндіругеарналғаншикізаттыенгізудіңдұрыстығынанықтайды;

- технохимиялықбақылаузертханасыныңжұмысынұйымдастырады.

Курс авторы

Фотография преподавателя #1

Шамбулова Гульнара Досанбековна

Кафедраның орналасқан жері (ғимарат, кабинет) Алматықаласы,Райымбек даңғылы 348/5, 2А ғимараты, кабинет Кафедра телефоны тел.8(727) 3967161

Внести в список